Skolens tilbud / Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet

Publisert 09.03.2016 11:06,
Sist oppdatert 06.07.2017 09:36

Demens og alderspsykiatri
Å arbeide med personer med demens og alderspsykiatri innebærer å ivareta deres helhetlige situasjon. Studiet gir kompetanse til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Vi starter nytt kull høsten 2017. 

Studiesenter2

Studiet gir innsikt i hvordan helse­tjenesten er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjonsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. Mennesker med demens og alderspsykiatri er ingen ensartet gruppe, og deres forskjellige behov og ulike interesser er viktige.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil medføre flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større mestring i arbeidssituasjonen.

Opptakskrav
 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter:

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Fagskoleutdanningen gir økte muligheter for spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Med økt kompetanse vil studentene generelt være mer attraktive på arbeidsmarkedet (jfr. samhandlingsreformen)

For mer informasjon og søknad se: https://fagskolen-innlandet.no/studier/demens-og-alderspsykiatri